Majątek

AKTYWA TRWAŁE 2021 2020
Wartości niematerialne i prawne 48 010,00 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe 138 304,38 21 815,89
Należności długoterminowe 35 185,41 35 303,22
Inwestycje długoterminowe 444 190 483,29 454 802 932,15
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA 444 411 983,08 454 860 051,26