Majątek

AKTYWA TRWAŁE 2022 2021
Wartości niematerialne i prawne 38 650,83 48 010,00
Rzeczowe aktywa trwałe 116 722,49 138 304,38
Należności długoterminowe 35 777,35 35 185,41
Inwestycje długoterminowe 502 720 048,74 444 190 483,29
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA 502 911 199,41 444 411 983,08