Zapytanie ofertowe na audyt za lata obrotowe 2022 i 2023

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz przeprowadzenie analizy sytuacji majątkowo – finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku.