Zamówienia publiczne nr 18620-2017

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na

„Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu Obsługi Pośredników Finansowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnych licencji”

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamowienia dla przetargu „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu Obsługi Pośredników Finansowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnych licencji” z 14 lutego 2017 r.

UWAGA

Opublikowano Informację z otwarcia ofert z 22 lutego 2017 r.

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16 marca 2017 r.

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_1_siwz_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_siwz_-_oswiadczenie_o_spelnienianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_z_art._22_ust._1_pkt_2_i_ust._1b_ustawy_pzp.doc
zalacznik_nr_3_siwz_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_art._22_ust._1_pkt_1_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_12-22_i_ust._5_pkt_1-3_ustawy_pzp.doc
zalacznik_nr_4_siwz_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_23_ustawy_pzp.doc
zalacznik_nr_5_siwz_-_istotne_dla_stron_postanowienia_umowne.pdf
zalacznik_nr_6_siwz_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_7_siwz_-_wykaz_wykonanych_lub_wykonywanych_uslug.doc
zalacznik_nr_4_istotne_dla_stron_postanowienia_umowne_-_umowa_w_sprawie_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf
zalacznik_nr_5_istotne_dla_stron_postanowienia_umowne_-_wykaz_licencji.doc
odpowiedzi_na_zapytania_do_tesci_siwz.pdf
2017.02.22_-_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2017.03.16_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf