Struktura organizacyjna

Organami statutowymi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. są:

ZARZĄD

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., które nie zostały zastrzeżone ustawą Kodeks spółek handlowych albo Aktem założycielskim spółki, jako przypisane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania Zarządu zostały określone w Akcie założycielskim spółki oraz w Regulaminie Zarządu.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza między innymi sprawuje stały nadzór nad Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jest określony w Akcie założycielskim spółki. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wszystkie uprawienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako jedyny wspólnik Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Szczegółowy zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest określony w Akcie założycielskim spółki.