Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579) na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”.

UWAGA

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zawiera załącznik pt. „Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu”

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: „Odpowiedzi na zapytania do treści Ogłoszenia o zamówieniu”

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 listopada 2017 r.

UWAGA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

UWAGA

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki:

ogloszenie_o_zamowieniu_uslugi_spoleczne.pdf
zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_zamowieniu_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx
zalacznik_nr_3_do_ogloszenia_o_zamowienia_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
zalacznik_nr_4_do_ogloszenia_o_zamowieniu_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_kompetencji_lub_uprawnien_do_prowadzenia_okreslonej_dzialalnosci_lub_czynnosci.docx
zalacznik_nr_5_do_ogloszenia_o_zamowienia_-_wykaz_uslug.docx
zalacznik_nr_6_do_ogloszenia_o_zamowienia_-_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_7_do_ogloszenia_o_zamowieniu_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx
zalacznik_nr_8_do_ogloszenia_o_zmaowieniu_-_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_prawnych.pdf
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
odpowiedz_na_zapytania_do_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
informacja_z_otwarcia_ofert_0.pdf
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_0.pdf
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_zamowienia_-_formularz_ofertowy.docx